linkedin
facebook
twitter

juridische bijstand,
wanneer rechtshulp via VNT,
werkwijze,
rechtshulp van de overheid

Juridische advies

Juridische advies

De VNT verleent juridische advies aan haar leden omtrent arbeidsovereenkomsten, werkgeschillen en andere voorkomende problemen die verband houden met de beroepsuitoefening van een tennisleraar.

Wanneer komt je in aanmerking voor rechtshulp via de VNT?

1. Om voor rechtshulp van de VNT in aanmerking te komen moet je tenminste:
– meer dan zes maanden lid zijn van de VNT;
– uw contributie betaald hebben

Werkwijze

1) Als zich een geschil voordoet, neem eerst contact op met het VNT- bureau.Vervolgens moeten alle daarop betrekking hebbende stukken – zoals contracten en correspondentie – met een begeleidende brief naar het bureau van de VNT worden gezonden.

2) Het bestuur beslist of juridisch advies toereikend is of dat er direct al een mediator moet worden ingeschakeld. In sommige gevallen kan het VNT-kantoor zelf hulp verlenen.

3) Indien het lid het hiermede niet eens is, kan het binnen twee weken na dagtekening van de beslissing van het bestuur verzoeken om de zaak aan de VNT-jurist voor te leggen ter beoordeling.

4) De door de jurist te hanteren maatstaf is: Bestaat er een redelijke kans om een eventuele procedure te winnen? Indien dit zo is, dan zal de zaak door de VNT-jurist volgens de normale kostenverdeling worden behandeld.